AlleyCat Labs
en | nl

Wie zijn wij en wat kunnen we doen?

AlleyCat is een Amsterdams collectief dat zich specialiseert in op maat gemaakte software voor kennis- en sociaal-georienteerde domeinen.

Onze wortels liggen in educatie, onderzoek, activisme en de wetenschap. We willen onze technische en artistieke kwaliteiten inzetten voor vrij toegankelijke informatie, sociale verandering en empowerment.

We streven naar vrije, open source software en zijn vertrouwd met verscheidene software producten, onder andere webapps, 3D-visualisaties, algoritmes en spelletjes.

Who are we and what can we do?

AlleyCat is an Amsterdam-based collective specialising in bespoke software in knowledge- and community-oriented domains.

We have roots in education, research, activism, and science. We believe in using our technical and artistic skills to work for increased human knowledge, free access to information, social change, and empowerment.

We focus on software that is free (as in freedom) as well as open source. We are confident at all levels of the stack, including webapps, visualisations, graphics, algorithms, games, and more.

Functional programming

Our code is fast, composable and correct. Functional programming allows us to reason about small interlocking components and build complex systems at a higher level of abstraction.

Functioneel programmeren

Onze code is snel, correct, en gemakkelijk samen te stellen. Functioneel programmeren zorgt ervoor dat we modulair bouwen, wat beter inzicht geeft in de afzonderlijke delen en waar je complexe, abstracte systemen mee kunt bouwen.

Rapid prototyping

So you can see your ideas take shape before your eyes, and iterate before it's too late. Our in-house tools help us promote functional idioms in JavaScript and thin the barrier between JavaScript and Haskell.

Snelle prototyping

Zodat je je eigen ideeën direct vorm aan ziet nemen, en tijdig veranderingen kan aanbrengen. Met onze zelf-ontwikkelde tools kunnen we functionele formuleringen in JavaScript toevoegen. Hiermee dichten we de kloof tussen JavaScript en Haskell.

Domain knowledge & research

We will take the time to understand and, if necessary, learn about your domain — whether it's conversion of beta code to ancient Greek, the composition properties of a quaternion, alternate narratives of the Dutch Golden Age, conversion of maritime radar data to map coordinates …

Domeinkennis en onderzoek

We zullen de tijd nemen om je domein te begrijpen en als nodig daarover te leren — zij het de vertaling van beta code in Oudgrieks, de eigenschappen van het samenstellen van quaternionen, alternatieve narratieven van de Gouden Eeuw of het omzetten van maritieme radardata in coördinaten voor een kaart …

Free software

Because we learn from the work of others and share ours in kind, and because you should control the machine and not the other way around.

Vrije software

Omdat wij leren van het werk van anderen en ons eigen werk graag delen. Omdat mensen belangrijker zijn dan machines en niet andersom.

Collectively organised

Because people are at their best when they're in control of their own work and working together towards a goal.

Collectief georganiseerd

Omdat mensen op hun best zijn als ze samen naar een doel werken en zeggenschap hebben over hun eigen werk.

Educational games & modular learning platform

Games, simulations, and physics integrations, for native mobile, HTML5 and/or desktop. Give your students what you know they need, without the hype about ‘ed-tech’. We can also provide and customise an OpenEdx-based modular learning platform

Educatieve spelletjes & platvorm voor modulair leren

Spelletjes, simulaties, en integratie van natuurkunde voor native mobiele apps, HTML5 en/of desktop. Geef je studenten dat waarvan je weet dat ze het nodig hebben, zonder de hype rond 'E-learning'. Wij kunnen ook platvormen bouwen die gebaseerd zijn op het OpenEdx modulair systeem.

Algorithms &
DSLs

We can help you design and visualise algorithms and DSLs, or improve your own — think science & computing, or non-technical fields like adaptive learning or digital humanities.

Algoritmes en &
domein-specifieke talen

We kunnen helpen bij het ontwerpen en visualiseren van algoritmes en domein-specifieke talen - denk aan wetenschap en berekeningen, of minder technische velden zoals adaptief leren en digital humanities.

Mapping, 3D-modelling &
data visualisation

Visualise your work and allow users to explore it interactively. From MapBox and canvas graphics to WebGL, OpenGL(ES) and Blender.

Mapping, 3D-modellen &
visualisatie van data

Jouw werk in beeld gebracht zodat gebruikers het interactief kunnen verkennen. Van grafische canvas effecten en MapBox tot WebGL, OpenGL(ES) en Blender.

Real-time tracking & communication

Track or monitor real-time events, collaborate in real-time with colleagues, and communicate securely.

Real-time tracking & communicatie

Volg gebeurtenissen in real-time, werk real-time samen met collega's en communiceer veilig.

Dictionaries & language tools

We can help you parse, structure, annotate, and present your desired languages and texts. We can provide custom tools to help you visualize and model your transformations.

Woordenboeken & en taal tools

We kunnen je helpen om je taal-gerelateerde projecten en teksten te ontleden, structureren, annoteren, en presenteren. We kunnen tools op maat maken om je te helpen met het visualiseren en inrichten van je werk.

Your project here!

Try us out. Maybe we'll get what you mean. Maybe we've done it before.

Jouw project hier!

Probeer ons uit. Misschien snappen we wat je bedoelt. Misschien hebben we het eerder gedaan.

Haskell on Mobile

Haskell is our typed language of choice and we aim to build a community for Haskell on mobile. We provide a framework for container-based deployment of apps with rich graphical capabilities and access to native APIs.

Haskell op de mobiel

Haskell is onze favoriete getypeerde taal en we streven ernaar de community voor Haskell op de mobiel te versterken. We werken met container-based deployment van apps met ruime grafische mogelijkheden en toegang tot native API's.

Android NDK

Our native and webview-based Android apps are built using the NDK, which is as close as you can get to bare metal on the device.

Android NDK

Onze native en webview-based Android apps bouwen we met de NDK; dichter bij het metaal kom je niet.

All levels

We can target almost any device, at all levels of the stack. We can solder on to a Raspberry PI or run a server function in the cloud.

Alle niveaus

We kunnen overweg met bijna alle apparaten, op alle niveaus van de stack. We kunnen solderen aan een Raspberry PI of een server functie in de cloud draaien.

Our GitLab

What can we do for you?

You are a(n) …
Educator

Games & animations; OpenEdx

Researcher

Present your work (e.g. computer scientist); explore / create a 3D scene

Journalist

Visualisation; mapping; secure drop

Linguist

Language tools; dictionaries

Activist

Tools for organising; mapping; secure private communication; realtime collaboration

PipsLab etc.

Exhibition, demo

Sites

Grieks-Nederlands woordenboek

...

Geluiden van de Werkvloer

...

Android apps

passphrases

...

AlleyLight

...

WolkenSonar

...

Past work

Alef

...

FishList

...

Mitochondrial DNA folding

An algorithm and graphical tool for determining 3D folding structure of mitochondrial DNA (University of California).

gpg

0B05 F0BD 1501 91DA 53C5 085E 71E1 6122 20FC 9E98